Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Súhlas so spracovaním osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V rámci tohto dokumentu si Vás dovoľujem oboznámiť so všetkými dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov pri prevádzke internetového obchodu orllen.eu.

Prevádzkovateľom internetového obchodu orllen.eu a zároveň správcom a spracovateľom osobných údajov je Ing. Michal Považai - Orllen.sk , IČO: 53392582, zapísané v Živnostenskom registri okresného úradu v Nových Zámkoch, Číslo živnostenského registra: 440-42479 (ďalej len "PREVÁDZKOVATEĽ").

 

 

Nižšie nájdete odpovede najmä na nasledujúce otázky.

• Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

• Za akým účelom PREVÁDZKOVATEĽ osobné údaje spracúva?

• Aké osobné údaje PREVÁDZKOVATEĽ spracováva a aké k tomu má oprávnenie?

• Odkiaľ PREVÁDZKOVATEĽ získava osobné údaje?

• Komu ďalej PREVÁDZKOVATEĽ osobné údaje odovzdáva?

• Ako sa dozviete, že PREVÁDZKOVATEĽ spracováva Vaše osobné údaje a aké práva vo veci ochrany osobných údajov môžete uplatniť?

 

PREVÁDZKOVATEĽ pristupuje zodpovedne k spracovaniu osobných údajov a najmä dbá na ich zabezpečenie, to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

 

Na prvom mieste sa môžete vždy obrátiť priamo na spoločnosť PREVÁDZKOVATEĽA, ktorý je správcom osobných údajov, ktoré spracováva v súvislosti so svojím podnikaním, najmä teda s prevádzkou internetového obchodu orllen.eu.

Doručovacia adresa: Ing. Michal Považai - Orllen.sk, Trstinová 1220/68, 94342 Gbelce

E-mail: info@orllen.sk

Všetky kontaktné údaje nájdete na internetových stránkach www.orllen.eu.

 

2. Má spoločnosť Orllen.eu poverenca pre ochranu osobných údajov?

 

Nie, osobné údaje spravuje PREVÁDZKOVATEĽ.

 

3. Za akým účelom Orllen.eu osobné údaje spracúva?

 

3.1 Osobné údaje spracovávam za tým účelom, aby som Vám mohol poskytnúť moje služby.

Aby som s Vami mohol uzatvoriť kúpnu zmluvu, tj. aby Ste mohli nakúpiť na  mojom eshope orllen.eu, potrebujem bezpodmienečne poznať Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Pre tento účel nepotrebujem Váš súhlas so spracovaním týchto osobných údajov; zákonným dôvodom je v tomto prípade plnenia zmluvy (a prípadne prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy). Vaše osobné údaje spracovávam aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho z mnou poskytnutých služieb. Najmä sa jedná o prípady, keď dochádza k vráteniu alebo reklamácii tovaru

3.2 Osobné údaje spracovávam aj na účely marketingu:

V niektorých prípadoch zasielanie obchodných informácií potrebujem Váš súhlas, napr. keď sa zúčastníte marketingovej akcie a pri nej udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Ďalším typickým príkladom takého spracovania osobných údajov je registrácia zákazníka v rámci VIP programu, kedy členom poskytujem rôzne výhody a informujem ich o zaujímavých akciách a ponukách.

Vaše osobné údaje spracovávam tiež za účelom splnenia marketingových akcií, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry atď. K takémuto spracovaniu nie je potreba súhlas, pretože bez spracovania osobných údajov nie je možné akciu naplniť. Osobné údaje budú spracovávané len po dobu danej marketingovej akcie.

3.3 Zákazníkom, ktorým som poskytol moje služby, teda ktorým som odovzdali na e-shope orllen.eu tovar, môžem zaslať na ich e-mail alebo uvedené telefónne číslo obchodné oznámenie (napr. vo forme newsletteru). K tomu nepotrebujem Váš súhlas, keď ide o oprávnený záujem PREVÁDZKOVATEĽA, aby som mohol svojim zákazníkom poskytovať ďalšie službami. Takýmto spôsobom budem Vaše osobné údaje spracovávanie po dobu troch rokov.

Samozrejme však nechcem nikoho obťažovať, ak si to nebudete želať. Zasielanie obchodních oznámení je možné jedným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na jeho samotnom konci zrušiť.

3.4 Zaujíma ma Váš názor na môj internetový obchod a na služby, ktoré poskytujem.

Z tohto dôvodu Vás chcem poprosiť o vyjadrenie spokojnoti, či nespokojnosti na ktoromkoľvek z mojich kontaktov.

3.5 Som oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje za účelom ochrany mojich práv a oprávnených záujmov, typicky v prípade akéhokoľvek sporu. V tomto prípade teda nepotrebujeme na spracovanie osobných údajov Váš súhlas.

3.6 Spracovanie niektorých osobných údajov mi ukladá priamo zákon, napr. som povinní uchovávať daňové doklady po zákonom stanovenú dobu.

3.7 Spracovávam taktiež tzv. Cookies, čo sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. Doba spracovania je v tomto prípade tri roky. Na účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie remarketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

 

 

4. Aké osobné údaje Orllen.eu spracováva a aké k tomu má oprávnenie?

 

 

Spracovávam iba nevyhnutne potrebné základné údaje, a to identifikačné údaje (meno a priezvisko, IP adresu, adresu bydliska alebo sídla, prípadne tiež doručovaciu adresu, IČO, DIČ) a kontaktné údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefónne číslo. Ďalej spracovávam údaje o Vami vykonanom nákupe či o poskytnutých službách, vrátane prípadnej komunikácie, najmä ak sa týka reklamácie, vrátenia tovaru či uplatňovania Vašich práv.

 

5. Aká máme oprávnenie k tomu, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje?

 

Spracovanie osobných údajov vykonávam vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov pre každý účel spracovania.

5.1 Vo veľkej väčšine prípadov je spracovanie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie zmluvy. V tomto prípade nepotrebujem na spracovanie Váš súhlas.

5.2 V niektorých prípadoch vykonávam spracovanie osobných údajov z titulu môjho oprávneného záujmu. Jedná sa napríklad o zasielanie obchodných oznámení alebo v prípadoch, kedy si uplatňujem nárok alebo chránim svoje práva a svoje oprávnené záujmy.

5.3 Ďalším zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je zákonná povinnosť, ktorá je mi uložená všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.4 V niektorých prípadoch je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, aby som svojim registrovaným zákazníkom mohol poskytnúť rôzne výhody, alebo pre potreby hodnotenia kvality mojich služieb.

 

6. Komu ďalej Orllen.eu osobné údaje odovzdáva?

 

Starostlivo zvažujem a posudzujem, či je odovzdanie osobné údajov inému príjemcovi nutné, a najmä či možný príjemca je schopný zaistiť adekvátnu ochranu prenesených osobných údajov. K prenosu osobných údajov dochádza výlučne na základe písomne uzatvorenej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Odovzdáva osobné údaje:

6.1 poskytovateľom služieb rozosielky obchodných oznámení;

6.2 poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov;

6.6 poskytovateľom servisných, poštových a prepravných služieb;

6.7 niektoré osobné údaje môžu byť na požiadanie odovzdávané príslušným orgánom verejnej moci.

 

Osoby, ktorým sa údaje prenášajú, nie sú oprávnené tieto údaje spracovávať na iný účel a ani ich odovzdávať akejkoľvek ďalšiej osobe bez súhlasu alebo môjho pokynu, ibaže na to majú zákonný dôvod.

 

7. Odovzdávame Vaše údaje do inej krajiny mimo Európskej únie?

 

Vaše osobné údaje neposkytujem do krajiny mimo Európskej únie (respektíve mimo štátov EHP, tj. Európskeho hospodárskeho priestoru), v ktorej by nebol zabezpečený dostatočný štandard ochrany osobných údajov. Prenos osobných údajov za hranice Európskej únie ani nemám v úmysle.

 

8. Zaujíma Vás, aké osobné údaje spracovávam o Vašej osobe?

 

V takom prípade sa na mňa môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o oznámenie podrobností o spracovaní osobných údajov a ja Vám bezplatne poskytnem podrobné informácie, prípadne Vám poskytnem kópiu spracúvaných údajov. Jedná sa o Vaše právo na prístup k osobným údajom. Musím Vás však upozorniť, že v prípade opakovaných alebo neopodstatnených žiadostí som oprávnení požadovať za poskytnutie informácií úhradu nákladov s tým spojených alebo poskytnutie informácie odoprieť.

 

9. V akých ďalších záležitostiach sa na mňa môžete obrátiť?

 

9.1 Máte právo na opravu osobných údajov, tj. môžete sa na mňa obrátiť so žiadosťou o opravu, ak údaje, ktoré o Vás vediem, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

9.2 Máte právo na vymazanie osobných údajov, tj. môžete sa mňa obrátiť  so žiadosťou, aby Vaše osobné údaje spracúvané mnou boli vymazané.

Aby mohli údaje byť vymazané, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov:

(I) údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané,

(II) ak Ste odvolali súhlas so spracovaním údajov,

(III) údaje nezákonne spracované

(IV) údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo

(V) údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

9.3 Máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, tj. Môžete sa na mňa obrátiť , aby som obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov. Aby mohlo spracovanie údajov byť obmedzené, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov:

(I) popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo

(II) spracovanie údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údaj, alebo

(III) budete požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenia Vašich nárokov, hoci už bol splnený účel, pre ktorý som údaje spracovával, alebo

(IV) ste vzniesoli námietku proti spracovaniu a zatiaľ nebolo overené, či môj oprávnený záujem prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

9.4 Máte právo na prenos osobných údajov, tj. môžete sa na mňa obrátiť , aby Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému správcovi. K prenosu údajov môže dôjsť jedine v prípade, že spracovanie je založené na uzatvorenej zmluve alebo na Vašom súhlase a zároveň sa jedná o automatizované spracovanie.

9.5 Súhlas, ktorý Ste udelili so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

9.6 Ak uplatníte niektoré z práv týkajúcich sa osobných údajov, mám právo žiadať preukázanie Vašej totožnosti. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, mám právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv prijatá. V odôvodnených prípadoch si vyhradzujem právo požiadať o presnejšie overenie totožnosti subjektu údajov, a to napr. Prostredníctvom úradne overeného podpisu alebo prostredníctvom dátovej schránky (taká situácia môže nastať v prípade, keď mám odôvodnene za to, že o prístup k osobným údajov žiada nie subjekt údajov a mohlo by sa tak jednať o únik osobných údajov).

 

10. Kedy je možné namietať proti spracovaniu osobných údajov?

 

Právo namietať máte najmä v týchto prípadoch:

(a) Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré vykonávam na základe svojho legitímneho záujmu. V takom prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané, ibaže Vám preukážem, že môj oprávnený záujem má prednosť pred Vašimi záujmami.

(b) Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov, a to v prípade, že vaše osobné údaje spracovávam na účely priameho marketingu. V takom prípade už Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané.

 

11. Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje?

 

Doba spracovania osobných údajov je uvedená u konkrétnych účelov spracovania v tomto dokumente. Doba, po ktorú budem spracovávať Vaše osobné údaje je ďalej daná mojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú som s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré mi ukladá zákon, napr. Povinnosť archivácie zákonom stanovených dokumentov. V niektorých prípadoch je doba spracovania osobných údajov závislá na trvaní Vášho súhlasu so spracovaním. V každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie daného účelu alebo na ktorých spracovanie nemám zákonný podklad, likvidujem.

 

12. Ako môžete postupovať v prípade, že sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov postupuje nezákonne?

 

Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov:

 

Úrad pre ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

 

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

 

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

 

E-mail:

statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

 

 

 

Ak nebol niektorý z Vašich otázok vyššie zodpovedaný, môžete sa na nás obrátiť na vyššie uvedených kontaktoch.

Kontaktný formulár

znakov do konca.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
antiSpam [nový kód]
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Kontakt Platobné brány Dodanie tovaru

Ing. Považai Michal - Orllen.sk

IČO: 53392582

Korešpodenčná adresa:

Trstinová 1220/68

94342 Gbelce

Slovensko

 

Prevádzkové hodiny:

Po - Pia: 08:00 - 16:00

So - Ne: zatvorené

 

Fakturačná adresa:

Trstinová 1220/68

94342 Gbelce

Slovensko 

 

Telefón: 

0908 186 683

 

Email:

info@orllen.eu

  

Slovenská pošta, a.s.

 

  • Pri všetkých objednávkach v hodnote nad 25.00 EUR je doprava ZDARMA - ide o akciu s platnosťou do odvolania.
  • Pri všetkých objednávkach v rozmedzí 15.00 – 24.99 EUR činí cena dopravy 3.00 EUR.
  • Pri všetkých objednávkach v hodnote do 14.99 EUR činí cena dopravy 2.00 EUR.

Príplatok za platbu na dobierku činí 1.30 EUR.

Copyright 2020 - 2022 © Orllen.eu